iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 Paper 2 Irish Higher Level

S8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2006

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL - PÁIPÉAR II

(120 marc)

AOINE, 9 MEITHEAMH - MAIDIN, 10.15 go dtí 12.15

ROINN I - PRÓS LITEARTHA [30 marc]

Ceist 1. Léigh an sliocht seo agus freagair trí cinn de na ceisteanna a ghabhann leis. (15mharc)

Ní mór ceist amháin a roghnú as A agus ceist amháin a roghnú as B. Is féidir an tríú ceist a roghnú as A nó B.

[ Bíodh na freagraí i d'fhocail féin, chomh fada agus is féidir leat. ]

(Ní gá dul thar leathanach sa ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account