iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 Irish Higher Level Marking Scheme

S7,S8,S7A

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2006

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR 1 (S7)

(100 marc)

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc) (Ní gá dul thar leathanach go leith i do fhreagra.)

Ábhar : 10 marc. Gaeilge : 40 marc. 10 + 40 = 50 marc.

An dáileadh céanna marcanna atá i gceist i ngach rogha in A, B, C agus D.

Ceist 2. Freagair A B anseo. (Ní gá dul thar leathleathanach i do fhr...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account