iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 Paper 2 Irish Higher Level

S8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2005

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL - PÁIPÉAR II

(120 marc)

AOINE, 10 MEITHEAMH - MAIDIN, 10.15 go dtí 12.15

Thall

ROINN I - PRÓS LITEARTHA [30 marc]

Ceist 1 Léigh an sliocht seo agus freagair trí cinn de na ceisteanna a ghabhann leis. (15mharc)

Ní mór ceist amháin a roghnú as A agus ceist amháin a roghnú as B. Is féidir an tríú ceist a roghnú as A nó B.

[Bíodh na freagraí i d'fhocail féin, chomh fada agus is féidir leat.]

(Ní gá dul thar leathan...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account