Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2005 Paper 1 Irish Higher Level

S.7

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2005

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL - PÁIPÉAR 1

(100 marc)

DÉARDAOIN, 9 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc)

(Ní gá dul thar leathanach go leith i do fhreagra.)

  1. AISTE

Scríobh aiste ar do rogha ceann amháin de na hábhair seo:-

    1. An séasúr is fearr liom.
    2. Sláinte mhaith.
    3. Ceol agus rince- an tábhacht a bhaineann leo i saol an duine.

SC...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account