Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2004 Paper 1 Irish Ordinary Level

SCRÚDUIMHIR 

S6

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán na Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2004

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

CT

IOMLÁN

GRÁD

THALL

ROINN I – LÉAMHTHUISCINT (110 marc)

FREAGAIR GACH CEIST.

[N.B. Ní mór na freagraí ar na ceisteanna sa Roinn seo a scríobh sna spásanna cuí ar an gCeistpháipéar seo.]

CEIST 1 Meaitseáil na pictiúir agus na fógraí/comharthaí ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account